ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ದೇವಸೂರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯದ ಬುದ್ಧಬೆಳಕು ನನ್ನಪ್ಪ (ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನದ ವಿಶೇಷ)

ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ದೇವಸೂರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯದ ಬುದ್ಧಬೆಳಕು ನನ್ನಪ್ಪ  (ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನದ ವಿಶೇಷ)

ಕಾರುಣ್ಯದ ಬುದ್ಧಬೆಳಕು ನನ್ನಪ್ಪ………. ಪಡಬಾರದ ಪಡಿಪಾಟಿಲು ಪಟ್ಟು ಬೆಂದು, ನೊಂದು,                                                                                               […]